Akció

Categories

 

Certified Shop

Newsletter

Shipping

Payment solution

Change currency

Partners

Terms and Conditions

General Terms and Conditions

Érvényes 2015.11.23. napjától. (Módósított 2016.04.13)

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.interbolt.eu weboldalon, található webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.interbolt.eu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

Felhasználó a weboldal használatával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Interbolt.eu Kft. fenntartja a jogot, hogy a Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan azt  módosítsa.

Company Information

Interbolt.eu Kft
8360 Keszthely,
Kossuth Lajos u. 83.
Hungary

EU VAT ID: HU14856433
https://www.interbolt.eu
Registration number: 20-09-069792


Headquarters:
Interbolt.eu Kft
8360 Keszthely,
Kossuth Lajos u. 83.
Hungary

Tel.: 0036309242424
info@interbolt.eu

Local Pickup, warehouse:
Interbolt.eu Kft.
8500 Pápa,
Komáromi u. 20. - Industrial Area
Hungary

Tel.: 0036309242424
info@interbolt.eu

Supervisory Authorities

Keszthelyi Városi Polgármesteri Hivatal
8360 Keszthely, Fő tér 1.

Zala Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Warranty - Frequently Asked Questions

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az  nem felel meg a  forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Továbbá az nem alkalmas a rendeltetészerű használatra.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a  termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a  gyártóval szemben érvényesítheti

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén alapján az Interbolt.eu jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után a nem redneltetészerű használat vagy szállítás útán keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

Reward Points

A termék bruttó ára után kapható pontérték 1% a fizetendő végösszegnek. Regisztráció után járó pontok száma 1000. Vásárlást követően kapott pontok 365 nap múlva lejárnak. Ez után már nem használhatja fel a vásárló azokat. Maximum 20% arányban használható fel a pontegyenleg a vásárláskor. Továbbá minimum 100 000HUF rendelési összeg felett lehet a pontokat felhasználni. Amennyiben egyedi ajánlat alapján történik a vásárlás, akkor pontok nem járnak a vásárlás után.

Privacy Policy

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul.
A Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Honlapon különféle információs szolgáltatásokat, ajánlatokat a Szolgáltató személyre szabottan készít el ügyfelei számára, melyek elkészítéséhez szükséges adatokat szöveges adatbeviteli mezőkön keresztül kéri el a Felhasználótól. Az adatbeviteli mezőket nem kötelező kitölteni. A Felhasználó saját elhatározása alapján döntheti el, hogy egy-egy kérdőívet kitölt-e vagy sem. A kérdőíveken belül vannak olyan adatmezők, melyek kitöltése nélkül nem lépteti tovább a rendszer a Felhasználót, mivel az adott adat valószínűleg szükséges a kért információs szolgáltatás, vagy ajánlat elkészítéséhez. A félbehagyott, illetve idő közben az oldalról kilépve a kérdőíveken kitöltött mezők adatait a rendszer sehol nem tárolja el.

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. A szolgáltató az adatokat – az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A Honlapon találhatók linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

A Szolgáltató - a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Information

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Registration Number of Data Protection

NAIH-54886/2012

Process of the Online Shopping
A virtuális vásárlási folyamat magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban
való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését, esetleg törlését, a
teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a „pénztárban” való fizetést, a megrendelés leadását, valamint a
szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.
Advantages/disadvantages of Online Shopping
Az Európai Fogyasztói Központ (EFK) magyarországi honlapján felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy más országok
webáruházaiban történő internetes vásárlások során legyenek fokozottan körültekintőek a fizetési módozatok
megválasztásánál. Előfordul, hogy bizonyos esetben a külföldi eladó különösen kedvező árakat kínál, ezért
tájékozódjanak akár több helyen is az adott termék átlagáráról, annak érdekében, hogy ne érjen őket kellemetlen
meglepetés a vásárlást követően. Fontos tudni, hogy webáruházból való rendelés esetén az eladó általában (nem minden
esetben) csak a vételár előzetes kifizetése után vállalja a termék leszállítását, melyért külön díjazást számol fel.
Bár az online vásárlás gyors és kényelmes vásárlási forma, az EFK azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy mindig
válasszanak valamilyen biztonságos fizetési módot, így sok veszélytől óvhatják meg magukat, emellett felhívja a
figyelmet arra is, hogy a felhasználók mindig gondolják át, milyen személyes adatokat adnak meg és tesznek
hozzáférhetővé magukról a világhálón. Az online vásárlás nemcsak előnyökkel, hanem bizonyos mértékű kockázattal is
jár, amellyel feltétlenül tisztában kell lenni.
Törvényesség
Az NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) szerint a szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus
szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az
elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.)
Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény és a Polgári törvénykönyv rendelkezései, a legfontosabb tudnivaló az, hogy az online fogyasztónak is
vannak jogai!
Ordering Process
Termékek kiválasztása
A bal oldali menüsort használva navigálhat a termékkategóriákban. A megvásárolni kívánt terméknél kattintson a
"Kosárba" gombra:

Kosár
Egy termék kosárba helyezésekor Önt nem irányítjuk automatikusan a kosár oldalára. Azt az oldal elején, a weboldal
fejléc jobb részében találja. Arra kattintva megtekintheti a benne lévő termékeket, illetve lehetősége nyílik a
mennyiség módosítására vagy az adott termék törlésére.

Rendelési és kézbesítési részletek
Miután kiválasztotta a megvásárolni kívánt termékeket, töltse ki a rendelés befogadásához szükséges adatokat a kosár
tartalma alatti résznél. Ezek megadása maximum 1-2 percet vesz igénybe.


Amennyiben először rendel oldalunkról, úgy töltse ki az űrlap kötelező mezőit a megfelelő adatokkal, majd kattintson a
“Rendelés küldése” gombra.

Ha már rendelt tőlünk korábban, akkor a bejelentező ablakban adja meg e-mail címét és jelszavát, így rendszerünk
beléptetni saját fiókjába. Ezt követően a legutóbbi rendelésénél megadott összes adata automatikusan be fog töltődni.
A “Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.


Adatok mentése
Minden elküldött rendelés alkalmával a rendszer elmenti a megadott szállítási adatait, így ezeket későbbi rendelései
során bármikor néhány kattintással ismét használni tudja. A megnyitott számlán valós időben követheti a változásokat.
Purchasing, registration
Az Interbolt.eu Kft által üzemeltetett interbolt.eu szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak,
valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 16. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ).

Vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit és
minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve
elérhetőségei megadásával regisztrál.
Products
Az "Újszerű" termékek esetében a termék teljes mértékben hibátlan. Esztétikailag kifogástalan, de újnak nem mondható.
Burkolaton belül portiszta - por tisztított. Burkolaton előfordulhat matrica eltávolításkor ott maradó szennyeződés és
annak nyoma. Laptop esetében a billentyűzet és a touch pad vagy nincs, vagy alig láthatóan van kifényesedve.

LCD vagy TFT (pixel technológiával működő) kijelzővel rendelkező termékek esetében szállítást követően elfordulhatnak
pixelhibák. Ide vonatkozóan A pixelek (elemi képpontok a TFT típusú kijelzőkön) működési sajátosságai miatt cégünk,
(amennyiben a termék gyártója másképp külön nem rendelkezik) a nemzetközi ISO 13406 ClassII szabványt alkalmazza.

Akkumulátorral szerelt termékek esetében a gyártó által közölt adatok nem számítanak mérvadónak.
Bármelyik termék esetében ha az akkumulátort tartalmazz, az akár a hosszabb állás időtől is erősen a várt teljesítmény
alatt működhet. Ideértve a hordozható számítógépeket, melyre cégünk a gyártó által közölt adatok szerinti időtartam
15% százalékát meg nem haladó üzemidő alatt azt külön feltünteti a termék adatoknál. Ideértendő, hogy nem
érvényesíthető garacniális igény akkumulátorra, ha az teljesítménye a fentiek szerint rendelkezik.


A "Használt" termékek esetében a termékek az "Újszerű" állapoton felül előfordulhatnak a burkolaton erősebb
karcolások, szennyeződések. Laptop esetében a billentyűzet és a touch pad láthatóan van kifényesedve. Akkumulátorral
szerelt termékek esetében annak teljesítménye nem érheti el a gyártó által megadott teljesítmény 5-10%-t sem.

LCD vagy TFT (pixel technológiával működő) kijelzővel rendelkező termékek esetében szállítást követően elfordulhatnak
pixelhibák. Ide vonatkozóan A pixelek (elemi képpontok a TFT típusú kijelzőkön) működési sajátosságai miatt cégünk,
(amennyiben a termék gyártója másképp külön nem rendelkezik) a nemzetközi ISO 13406 ClassII szabványt alkalmazza.

A fentiektől eltérő esetben a termék állapota megjelölésre kerül a termék adatlapján.

A termékhez csatolt képek minden esetben csak illusztrációk, azok megegyeznek az eladásra kínált eszközzel.

Az elírás és tévedés jogát fenntartjuk. Minden esetben használt terméket értékesítünk, kivétel, ha az másként jelölve.